Zobowiązania.

Przyjęło się, że zobowiązania są niczym dobrym dla każdego z nas. Wiele osób uważa, że życie bez nich byłoby o wiele lepsze. Co tak naprawdę kryje się pod pojęciem zobowiązań? Sprawdźmy to dokładniej. Zacznijmy wyjaśnianie pojęcia zobowiązań od ujęcia prawnego. Można znaleźć definicję zobowiązań w kodeksie cywilnym. Według prawa cywilnego zobowiązanie polega na pewnego rodzaju stosunku dwóch stron, a mianowicie według art. 353 paragraf 1 kodeksu cywilnego zobowiązanie polega na tym, że "wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić". Drugi paragraf tego samego artykułu kodeksu cywilnego mówi, że " Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu". Prawo zobowiązań reguluje wymianę dób i usług, które mają charakter majątkowy.

Ujęcie rachunkowe zobowiązań.

Definicję zobowiązania można również wyjaśnić biorąc pod uwagę ujęcie rachunkowe. Według ustawy o rachunkowości zobowiązanie wynika ze zdarzeń do jakich doszło w przeszłości, mają one określoną wartość i wiążą się z wykorzystaniem aktywów jakie posiadamy obecnie lub jakie będziemy posiadać w przyszłości. Zobowiązanie finansowa to nic innego jak wydawanie aktywów finansowych pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami. Do zobowiązań finansowych najczęściej zalicza się: kredyty bankowe, zobowiązania z tytuły emisji dłużnych papierów wartościowych, dyskonto naliczone przy emisji dłużnych papierów wartościowych, pożyczki, jak również dodatkowo naliczone odsetki od kredytów i pożyczek. W bilansie zobowiązania dotyczą pasywów, czyli mówiąc prościej dotyczą źródeł z jakich finansowany jest majątek przedsiębiorstwa. Jest to dodatkowe źródło pozyskania kapitału.

Podział zobowiązań.

Zasadniczy podział zobowiązań zakłada istnienie zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych. Zobowiązania długoterminowe, są zobowiązaniami jakie są wymagane po roku od dnia bilansowego. Takimi zobowiązaniami są przede wszystkim kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów, oraz wszelkie inne zobowiązania finansowe takie jakie wynikają z umowy leasingu finansowego, czy też z trwałych przewłaszczonych środków. Zobowiązania krótkoterminowe są zobowiązaniami jakie są wymagalne w ciągu roku od dnia bilansowego. Są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania podatkowe, cła i ubezpieczenia, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  oraz inne zobowiązania takie jak ubezpieczenia majątkowe, czy też koszta związane z podróżami służbowymi, jak również fundusze specjalne.